telphone
400 008 9958(08:30-21:00)

位置:数据恢复精灵 - 帮助

数据恢复精灵 帮助目录         1. 软件简介
         2. 安装与使用许可协议
         3. 软件界面
         4. 恢复丢失的分区
         5. 恢复分区内的文件
         6. 恢复整个磁盘的文件
         7. 恢复已删除的文件
         8. 恢复指定类型的文件
         9. 按类型恢复文件时,支持的文件类型
         10. 预览被恢复的文件
         11. 通过右键菜单复制文件
         12. 简体中文与繁体中文切换
         13. 数据恢复精灵软件的注册与激活

查看v4.0.0以前版本

易数官方微信

易数官方微博