telphone
400 008 9958(08:30-21:00)

位置:易数手机数据恢复 - 帮助

易数手机数据恢复 帮助目录         1. 软件简介
         2. 安装与使用许可协议
         3. 恢复安卓手机丢失的数据
         4. 恢复指定类型的文件
         5. 按类型恢复文件时,支持的文件类型
         6. 预览被恢复的文件
         7. 通过右键菜单复制文件
         8. 简体中文与繁体中文切换
         9. 易数手机数据恢复软件的注册与激活


易数官方微信

易数官方微博